Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PNEUTRADE, s.r.o.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej len „VOP“ ) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou PNEUTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Rybárska 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 528 927, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 11123/N (ďalej len „PNEUTRADE, s.r.o.“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP tovaru PNEUTRADE, s.r.o..Právne vzťahy medzi PNEUTRADE, s.r.o. a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou zatvorenou s PNEUTRADE, s.r.o., inými zmluvami uzavretými s PNEUTRADE, s.r.o., a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom PNEUTRADE, s.r.o. a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.

ZÁKLADNÉ POJMY

Tovar – všetky prvky v predajnom sortimente spoločnosti Pneutrade, s r.o. Predávajúci – spoločnosť PNEUTRADE, s.r.o. so sídlom Rybárska 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 528 927,zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 11123/N Kupujúci – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou PNEUTRADE, s.r.o. kúpnu zmluvu, či už ústne alebo písomne. Účastníci – predávajúci a kupujúci Písomná forma dokumentov – formou listu, faxu, elektronickou poštou, t.j. e-mailom. Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto – všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby. Kúpna zmluva – písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka, ktorou je potvrdená.

SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Objednávku je možné zaslať písomne. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcim telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou. Objednávka musí obsahovať: obchodné meno kupujúceho, sídlo kupujúceho, presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru, požadovaný termín dodania, spôsob odberu a miesto dodania tovaru, meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je právnickou osobou, meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Predávajúci môže v niektorých prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že nepotvrdená ponuka predávajúceho nie je záväzná. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny za objednaný tovar pokiaľ sa jedná o štandardne dodávaný tovar a 100% z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenia tovaru, výbehové typy a valce od objednávky ktorých upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien v konštrukcii a v tvare tovaru v priebehu dodacej lehoty, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na funkčnosť a vzhľad tovaru. Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacich s predajom tovaru, a to bez výhrad. Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s tovarom. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru pri odovzdaní tovaru je potvrdené podpisom obidvoch účastníkov zmluvy na dodacom liste. V prípade, že predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, podpis kupujúceho je nahradený poznámkou o spôsobe zaslania tovaru. Dodací list tovaru musí obsahovať aspoň: číslo kúpnej zmluvy (ak je uzatvorená), obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby kupujúceho a predávajúceho, označenie tovaru preberajúcu osobu (meno a priezvisko), dátum prevzatia tovaru. Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť. Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty. V prípade, že si kupujúci písomne u predávajúceho objedná alebo vyžiada po podpísaní kúpnej zmluvy zmenu niektorých vlastností dodávaného tovaru alebo zmenu príslušenstva, je pre predávajúceho táto zmena tovaru záväzná len pokiaľ ju písomne potvrdí, pričom čas dodania predávajúci môže zmeniť primerane podľa okolností, a to písomne v predmetnom potvrdení zmeny tovaru. Potvrdenie zmeny tovaru sa chápe ako zmena kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ má predávajúci dodať kupujúcemu tovar a čas dodania tovaru je kúpnou zmluvou stanovený lehotou, môže v danej lehote tovar dodávať postupne. V prípade, že dodanie tovaru nie je možné z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo pokiaľ sa bude na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, má kupujúci právo po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nesmie byť však kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný. Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na, v kúpnej zmluve určené miesto, je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru. Pokiaľ je miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto podnikania predávajúceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim, je tovar riadne a včas dodaný v momente, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že môže s tovarom nakladať. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme ani po výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru. To platí aj v prípade, že kupujúci požiada o odklad dodania tovaru. Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci dohodli, že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi. Predávajúci je povinný previesť na kupujúceho práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne doručiť kupujúcemu všetky listiny potrebné na nakladanie s tovarom. Predávajúci je oprávnený, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, určiť dopravnú cestu alebo dopravný prostriedok dopravy tovaru. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny patriace k tovaru Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nie je poškodený, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené chyby je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať. Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté. Pokiaľ predávajúci nedodá tovar v čase a na mieste dohodnutých v kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Sk z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však 5 % z fakturovanej hodnoty tovaru alebo jeho časti, s ktorým je predávajúci v omeškaní. Pokiaľ je predávajúci v omeškaním s dodaním tovaru, a to aj napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 10 % hodnoty tovaru alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť kupujúcemu dodaná. Nároky na náhradu škody kupujúceho, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 10 % hodnoty tohto tovaru, sú vylúčené. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.

CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi cenovou ponukou zaslanou kupujúcemu a jej potvrdenou akceptáciou v objednávke a nasledujúcimi ustanoveniami VOP. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv. Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná pred dodaním tovaru podľa dohody s predávajúcim na základe zálohovej faktúry alebo na základe daňového dokladu, ktorých náležitosti budú určené dohodou predávajúceho a kupujúceho obsiahnutou v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. Kúpna ceny tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru voči predávajúcemu platiť v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom kúpnou zmluvou, inak v sídle predávajúceho alebo na účet uvedený v predbežnej faktúre, prípadne v mieste respektíve na účet oznámený mu predávajúcim písomne. Kúpna cena tovaru je splatná v zásade v Eurách, avšak v súlade s VOP, zmluvami medzi predávajúcim a kupujúcim a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže kupujúci po písomnej dohode s predávajúcim uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny v cudzej mene sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej kupujúci za tovar platí, platného v deň potvrdenia akceptácie objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo jej časť v termíne stanovenom predbežnou faktúrou – Vyžiadaním zálohy, kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve. Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, že predávajúci má v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením v zmysle výhrady vlastníctva uvedenej v článku VOP. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vždy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať.

CHYBNÝ TOVAR, ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Zodpovednosť za poškodenie tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou spotrebiteľských zmlúv, pri ktorých kupujúci tovar nekupuje v rámci alebo pre účely jeho podnikateľskej činnosti, sa taktiež spravujú týmito VOP. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré vzniknú počas trvania záruky. Nezodpovedá však za chyby, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenie, preťažovanie zariadenia, nesplnenie povinností podľa týchto VOP súvisiacich s užívaním tovaru alebo za chyby, ktoré v vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá ani za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Zjavnými chybami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné chyby, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté chyby tovaru, ako aj chyby tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu – poverenej osobe, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia. Kupujúci je povinný v písomnom oznámení o chybách (reklamácia) predávajúcemu uviesť: zariadenie, na ktorom sa chyby vyskytli, s uvedením typu, objednávajúceho čísla a dátumu výroby, miesto, kde sa zariadenie nachádza, opis chýb (ako sa prejavuje), telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude predávajúci za účelom odstránenia chýb komunikovať. Kupujúcemu zanikajú práva z chýb tovaru ako aj z chýb na, ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré: kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP, ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou, ktoré kupujúci zistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti. Predávajúci je povinný do 72 hodín od doručenia oznámenia o chybách tovaru rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky tovaru, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku tovaru. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia chýb. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných chýb ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nové zariadenie, pričom výber spôsobu nápravy je na predávajúcom. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť chyby tovaru. Pokiaľ predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu primeranej lehote na splnenie nesplní povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP alebo neodstráni chyby tovaru v lehote, ktorú si určil po ukončení obhliadky podľa týchto VOP, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na tovar, ktorý je dodaný ako použitý, sa nevzťahuje záruka na chyby, na ktoré bol kupujúci upozornený, ako aj na chyby, s ktorými musel kupujúci predpokladať (jedná sa hlavne o chyby vzniknuté z bežného opotrebenia primerané veku a používaniu tovaru).

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim, keď kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke právo. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v súlade článkom týchto VOP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru. Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, zostáva tento tovar vo vlastníctve predávajúceho. Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP s iným tovarom vo vlastníctve kupujúceho, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru. Až do doby, kým sa kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia chyby na tovare je kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu tovaru. Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, je povinný dodržiavať návod na použitie, bezpečnostné predpisy. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostným a inými všeobecne záväznými predpismi. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady záručné a pozáručné prehliadky podľa odporúčania od výrobcu, a to len v autorizovaných strediskách určených výrobcom. Kupujúci nie je oprávnený meniť technické vlastnosti a konštrukciu tovaru bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Vykonanie zmien a úprav na tovare môže vykonávať len predávajúci na náklady kupujúceho. Kupujúci nesmie dať do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov. Keď kupujúci napriek zákazu umožní tretej osobe, aby s tovarom nakladala, prípadne tovar na tretiu osobu previedla, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru. Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare, všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva alebo na základe ktorých bude veriteľ uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom tovar proti riziku krádeže vlámaním. Kupujúci je povinný v čase trvania výhrady vlastníckeho práva na požiadanie predávajúceho zabezpečiť svoje záväzky voči predávajúcemu, a to spôsobmi uvedenými v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu miesto trvalého alebo obvyklého umiestnenia tovaru a bezodkladne predávajúceho informovať o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup predávajúcemu k tovaru, a to aj bez výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar.

UŽÍVANIE TOVARU

Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia, návodom na používanie a príslušnými záväznými predpismi a pokynmi. Kupujúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady: pravidelnú údržbu tovaru, bezpečnostnú skúšku tovaru. Kupujúci počas trvania záruky nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vykonať žiadne technické alebo konštrukčné zmeny na tovare. Na základe písomného súhlasu, môže zmeny a zásahy vykonať len predávajúci na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci nedodrží povinnosti stanovené v predchádzajúcich bodoch tohto článku počas doby záruky, v momente porušenia mu zanikajú práva vyplývajúce zo záruky.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za tovar. Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu. Táto limitácia náhrady škody neplatí, ak: je škoda spôsobená úmyselne predávajúcim, je škoda spôsobená pri vedomej nedbanlivosti vedúceho zamestnanca alebo štatutárneho orgánu predávajúceho, pri zavinenom porušení kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ak tým je zároveň ohrozené alebo znemožnené dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy. Pokiaľ z nedbanlivosti predávajúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvu je povinnosť nahradiť vzniknutú škodu limitovaná výškou poistného plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predávajúci poistený pre prípad zodpovednosti za tovar. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla povinná strana v čase vzniku záväzkovo-právneho vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak: ak kupujúci je v omeškaním zo zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote, po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplatení kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre, nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP, v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy. Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 1.1.2016. Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa kúpnej zmluvy, inak do sídla kupujúceho. Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Kupujúci vyhlasuje: že súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri vzniku a realizácii záložného práva, že nemá námietky voči založeniu pohľadávok a bez súhlasu predávajúceho nebude môcť použiť svoje pohľadávky na započítanie založených pohľadávok. Kupujúci akceptáciou týchto VOP potvrdzuje, že si ich obsah prečítal, všetkému porozumel, so všetkým súhlasí.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.